DEĞERLEME ESNASINDA KULLANILAN PLANLAR

Değerleme Esnasında Kullanılan Planlar

1. Nazım İmar Planı

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır (İmar Kanunu, Madde 5). .

2. Uygulama İmar Planı

Tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır (İmar Kanunu, Madde 5).

3. Çevre Düzeni Planı

Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen, 1/100 000, 1/ 50 000 veya 1/25 000 ölçekte Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca İmar Kanunu çerçevesinde yapılan, yaptırılan ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan plandır (İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Madde 3).

4. Mevzii İmar Planı

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır (İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Madde 3).

5. Revizyon İmar Planı

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır (İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Madde 3).

6. İlave İmar Planı

Mevcut imar planının gelişme alanları açısından ihtiyaca cevap vermediği hallerde, mevcut imar planına bitişik ve mevcut imar planının genel arazi kullanış kararları ile tutarlı ve yine mevcut imar planı ile ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanmış bulunan plandır (İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Madde 3).

Planlamanın Yapılabilmesi için;

• Hali hazır haritaların olması,

• Nüfusunun 10,000 ‘den fazla olması,

• Mevzii İmar Planının olması gerekmektedir (İmar Kanunu, Madde 7).

 Planların Hazırlanması: Planların hazırlanması ve yürürlüğe girmesi için önce Bölge Planlarının, daha sonra ise İmar Planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bölge Planlarını Devlet Planlama Teşkilatı, İmar Planlarını mücavir alan içinde ise belediyeler, dışında ise valilikler yapar/yaptırır. İmar planı alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarenin görevidir. Belediye başkanlığı ve mülki amirler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir (İmar Kanunu, Madde 7).

Arazi ve Arsa Düzenlemesi: İmar hudutları içerisinde yer alan gayrimenkullerin imar planına göre düzenlenmesi için belediyeler re’sen yetkilidir. Büyük bir alandan geçen gelişi güzel yolları ve parselleri düzgün hale getirebilir. Buradan düzenleme ortaklık payı olarak %40 oranında yol, park, okul vs gibi umumi alanlar için bedelsiz alınır. Daha fazlasına ihtiyaç varsa %40’dan sonrası kamulaştırılır (İmar Kanunu, Madde 18).

İmar Programları: İmar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içerisinde 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Kamuya tahsis edilmiş yerler ilgili kurumlar tarafından bu süre içinde kamulaştırılmalıdır. İmar planlarının değişmesi durumunda daha önce kamulaştırılmış alanlar özel mülkiyete geçmesi durumunda aynı usulle iade edilir (İmar Kanunu, Madde 11). Yapı Ruhsatı: Bir yapının yapılabilmesi için yapı ruhsatı alınması mecburidir. Ruhsat alınmış binalarda değişiklik yapılması durumunda yine ruhsat almak zorunludur. Bu durumda bağımsız bölümlerin brüt alanları artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. Derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, doğrama, döşeme, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri, çatı onarımı, kiremit aktarımı gibi tadilatlar ruhsata dahil değildir (İmar Kanunu, Madde 21).

Ruhsat Müddeti: Yapıya başlama müddeti 2 yıldır. Bitime müddeti ise 5 yıldır. Bu süre içerisinde yapı bitmez ise ruhsat hükümsüz sayılır ve yenilenmesi gerekmektedir (İmar Kanunu, Madde 29).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir